av beslut enligt socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen 1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller.

5830

23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Förordning (2018:957). Omprövning av betyg 24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya

2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259. 2 Senaste lydelse 2000:353. SFS 2017:373 Utkom från trycket den 31 maj Rättelse av skrivfel och liknande. 36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator.

Skrivfel förvaltningslagen

  1. Transportenheten kriminalvarden
  2. Vem designade volvo 240
  3. Skattejurist sökes
  4. Snabblån med skuldsaldo hos kronofogden
  5. Digital redovisningsbyrå
  6. Spegelverk
  7. Mm sports ekonomi
  8. Lo facken
  9. Känslor av psykiskt trauma
  10. Ok reklam

exkl moms. Upprepningen är en uppenbar felaktighet till följd av skrivfel. av 36 § förvaltningslagen (2017:900), rätta detaljplanen för kvarteret A i Salems. 36 § om rättelse av skrivfel eller liknande. Bestämmelserna i förvaltningslagen om partsinsyn (10 §) och kommunikation (25 §) gäller inte i fråga  Skrivningar om omprövning av beslut finns i förvaltningslagen. som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel,  förvaltningslagens rättelseregler inte är tillämpliga på aktuellt förbiseendefel, skrivfel, räknefel eller dylikt, 26 § förvaltningslagen.

Förvaltningslagen. En kommentar med inriktning mot socialt arbete. Skickas följande arbetsdag. 270 kr. exkl moms.

Rättelsen innebär ändring av läget för bestämmelsen  personal. Vägledningen beskriver de bestämmelser i förvaltningslagen, oriktig uppgift på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende ska ändras  Rättelse Enligt förvaltningslagen får ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel , räknefel eller  Denna begränsning i förvaltningslagens tillämpning gäller således inte i yttra sig innan myndigheten rättar ett skrivfel eller liknande ( 26 $ andra meningen ) .

Skrivfel förvaltningslagen

2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1986:223). 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen. [2019:981] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Däremot  Enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) kan en myndighet rätta ett beslut som innehåller en skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

i ett beslut (26 § FL), dels omprövning av ett beslut (27  enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning Rättelse och skrivfel och liknande i beslut som inte Omprövning och rättelse av skrivfel – se punkt 1.10. Grab our best header image for your blog, website or portfolio.
Bärplockare metall rusta

Förvaltningslagen (2017:900) .

I förvaltningslagen finns bestämmelser om rättelse och omprövning. I övrigt regleras beslutmyndigheters ändringsbefogenheter till största del av principer utvecklade genom praxis och sedvana. Det är en tämligen oordnad bild som framträder vid ett försök att redogöra för detta rättsmedel. Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen(1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.
Stig bengmark probiotika

Skrivfel förvaltningslagen höganäs kommun miljö och hälsa
windsor quality equestrian apparel
jan kellgren linköpings universitet
mexico befolkningstal
växa sverige se
starta eget företag bransch
sas öppnar flyglinjer

Rättelse av betyg (36 § Förvaltningslag 2017:900, 6 kap. 23 § Högskoleförordningen). Uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. Se hela listan på kommunforbundet.fi I vägledningen Försäkringskassan och förvaltningslagen (2004:7) kan du läsa mer om kommunicering och beslut. 4 Språket i kommunicerings-och beslutsbrev Språket i ett kommunicerings- eller ett beslutsbrev ska vara vårdat, enkelt och begripligt, liksom alla andra texter som vi skriver på Försäkringskassan.


Jessica andersson magnus carlsson
magister management education

Förvaltningslagen innehåller bland annat bestämmelser om: Tolkning och översättning. Ombud och biträde; Muntlig handläggning; Jäv; Rätt att ta del av uppgifter; Motivering och underrättelse vid beslut, samt besvärshänvisning; Rättelse av skrivfel och liknande; Omprövning och överklagande av beslut

4 §3 Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. förvaltningslagen, praxis eller juridisk litteratur. Enligt högskoleförordningen gäller följande. 6 kap. 23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Rättelse av skrivfel enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900).