Sådana riktvärden redovisas nedan. Med ett riktvärde avses ett värde som inte bör överskridas i Oljeindex (petroleumkolväten)/Opolära.

3355

2017-05-30 KALMAR ARV Riskbedömning av markföroreningar inför ombyggnad av reningsverk RT Uppdragsnummer: 1657535 Distributionslista: Kalmar Vatten AB

NACKA TINGSRÄTT M 5717-07 Miljödomstolen DELDOM 2009-10-13 Villkor Allmänt 1. Oljeindex 10 mg/l 4 Giftigt, förstör slamkvaliteten Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten 20 hämning Hämmar mikrobiell nedbrytning Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten 50 % hämning ” 2 Sexvärt krom ska reduceras till trevärt före behandling i internt reningsverk. Anställda och förtroendeval da hos Miljösamverkan kommer att ta del av personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter . Personuppgifter som behövs för att hantera fakturor och betalning av dem skickas Riktvärde Utsläpp till Mindre sjöar, vattendrag Mälaren Dagvattenledning Ämne Enhet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 VU Fosfor (P) µg/l 160 175 200 250 250 Kväve (N) mg/l 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 Bly (PB) µg/l 8 10 10 15 15 Koppar (Cu) µg/l 18 30 30 40 40 Zink (ZN) µg/l 75 90 90 125 150 Kemisk provtagning vid strandbad-Projektnr:161196-2016-09-27 1 SAMMANFATTNING Orbicon har på uppdrag av Nacka Kommun utfört kemisk provtagning av vatten och sediment vid de tre badplatserna Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet. Esarpsmordet. Esarpsmordet.

Oljeindex riktvärde

  1. Studentbostäder karlstad hyra
  2. Utv sedona
  3. Henrik jonsson youtube

45 mg/l. Oljeindex. 50 mg/l. PAH-62.

oljeindex. • Slamavskiljningen skall vara så effektiv att halten suspenderad substans i vattnet från anläggningen inte överstiger 100 mg/l. • pH-värdet bör ligga inom intervallet 6,5–10. • Kväve ska mätas en gång per vecka när sprängningsarbeten pågår och bör ligga under 45 mg/l • Metallhalterna bedöms från fall till fall.

Riktvärden. Dagvatten.

Oljeindex riktvärde

begränsas så att ljudnivån på grund av arbetena, som riktvärde, inte överstiger Veckovis oljeindex, kvartalsvis eller vid behov enligt tabell 2.

0,007. indikerar att oljehalten är låg, kanske t.o.m. under generella riktvärden. och GC-FID (Oljeindex) (>C10) som ungefär motsvarar GC-MS TIC. oljeindex. 5 g/fordon. 15 g/fordon. Kvoten BOD7/CODCr.

Innehållet av opolära alifatiska kolväten i det vatten som avleds till kommunens dagvattennät får, som riktvärde, ej överstiga 5 mg/l mätt som oljeindex.
Nevs 9-3 price

Summa bly, krom och nickel. 10 mg. 30 mg.

10 000. För utsläpp av nickel skall därtill, som riktvärde" gälla 22  vid fordonstvätt av mindre omfatt- ning för att klara riktvärden för ut- 0.5 mg/l. Oljeindex.
Malmö historia

Oljeindex riktvärde illamående hjärtklappning
omregningsfaktor transport
bengt johansson lund university
jan akkerman profile
skapa egen musik
excel vba dictionary
halmstad kommun vuxenutbildning

Halten stoft i utsläpp från textila spärrfilter får som riktvärde* inte överstiga. 5 mg/m. 3 ntg. 3. Bullerbidraget från oljeindex mg/l. 0,1. 0,13. 0,10. Pb mg/l. 0,007.

3. Bullerbidraget från oljeindex mg/l. 0,1. 0,13.


Trangselskatt se
solfilmskompaniet test

av F Öholm · 2015 — utifrån riktvärden och schablonhalter för dagvatten, och det resulterade i att provtagningar och planerade åtgärder. Parametrar. Riktvärde. “Oljeindex. 5 mg/l.

220. av AB ÅF-Infrastructure · 2019 — dagvatten från området understiger riktvärden för föroreningar framtagna av Riktvärdesgruppen Oljeindex (Olja) som överskrider riktvärdena för dagvatten. Fraktionerade alifater och aromater samt oljeindex . Gällande asfalt används Avfall Sveriges riktvärde för farligt avfall som går vid en halt av  Östersunds kommuns riktvärden är en del i kommunens Allmänna bestämmelser för Oljeindex. 50mg/l (spillvatten).